Studia podyplomowe

Bezpieczeństwo techniczne maszyn i urządzeń

 

Informator
 

Organizator

Wydział Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej
Instytut Technik Wytwarzania

Adres

ul. Narbutta 86
02-524 Warszawa

Informacja i zgłoszenia
(sekretarz studiów)

inż. Jerzy Rapcewicz
tel. (22) 234 86 15
studia.btmiu@pw.edu.pl

Składanie dokumentów w formie papierowej
mgr inż. Beata Grażulis
ul. Narbutta 86 pok. 107
tel./fax (22) 849 02 85 lub 234 86 56

lub

https://rekrutacja.pw.edu.pl

Kierownik studiów
dr inż. Dominika Śniegulska-Grądzka
tel. (22) 234 86 14
dominika.gradzka@pw.edu.pl

Charakterystyka

Celem studiów jest przekazanie i rozszerzenie wiedzy wśród kadry inżynierskiej zawodowo związanej z procesami sterowania oraz bezpieczeństwa pracy.

Wszystkie maszyny, poszczególne ich rodzaje lub instalacje spełniać muszą Zasadnicze wymagania bezpieczeństwa, zawarte w Załącznikach do poszczególnych dyrektyw europejskich. Art. 217 Kodeksu Pracy stanowi, że niedopuszczalne jest wyposażanie na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanowisk pracy w maszyny i inne urządzenia techniczne, które nie spełniają wymagań dotyczących ich oceny zgodności z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych „Zagadnienia Inżynierii Bezpieczeństwa” jest poświadczeniem  kompetencji dotyczących znajomości przepisów i układów związanych z zagadnieniami bezpieczeństwa  i uprawnia do pełnienia odpowiedzialnych funkcji w przedsiębiorstwach produkujących oraz używających maszyny i instalacje.

Studia powinny przygotować wyższą kadrę inżynierską do samodzielnego kierowania projektami związanymi z konstruowaniem maszyn i procesów, wdrażaniem oraz ich eksploatacją. Nabyta wiedza i umiejętności podczas studiów oraz w pracy zawodowej mają umożliwiać absolwentom swobodne działanie w sferze projektowej i eksploatacyjnej.

Czas trwania

Dwa semestry, 251 godzin zajęć (od marca do stycznia)
Studia są prowadzone w systemie niestacjonarnym.

Zasady naboru - Decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagania wstępne:
- ukończone studia wyższe I stopnia lub II stopnia kierunek Automatyka i Robotyka, Mechatronika, Mechanika i Budowa Maszyn, Elektronika, Elektrotechnika, Budowa statków, Inżynieria chemiczna i procesowa, Lotnictwo i kosmonautyka, Energetyka, Inżynieria środowiska, Inżynieria lądowa i wodna, Transport, Inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych lub kierunki zbliżone tematycznie, 
- opłacenie czesnego

Dokumenty wymagane od kandydatów:
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych stopnia I lub II o odpowiedniej specjalności określonej powyżej,
- wypełniony wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe i kwestionariusz osobowy,
- skierowanie z zakładu pracy (jeżeli Kandydat jest delegowany przez zakład pracy),

Termin składania dokumentów: do 10 lutego 2020 r.

Opłaty

całość 8000 PLN (4000 jeden semestr)

Po pojawieniu się informacji o zakończonym naborze i podpisaniu umowy z Politechniką Warszawską należy dokonywać wpłat na konto wyznaczone dla uruchomionego zadania finansowego.

Dodatkowe informacje

Zajęcia będą się odbywały w soboty i w niedziele (od godz. 8:15 do godz. 17:00). Studia wznawia się okresowo, po zgłoszeniu minimum 12 kandydatów.

Tematyka zajęć
Program ramowy studium obejmuje wykłady i zajęcia laboratoryjne. W trakcie studiów prowadzone są zajęcia z następujących przedmiotów: 
1. Przepisy prawa  dotyczące bezpieczeństwa pracy, W 16 h, 
2. Ogólne zasady kształtowania bezpieczeństwa maszyn, W 16h, + L 8h, 
3. Podstawowe informacje mechatroniczne W 60h, + L 40h, 
4. Ocena ryzyka, W 12h, + P 4h,
5. Inżynieria bezpieczeństwa maszyn i procesów W 28h, + L 20h, 
6. Systemy zarządzania bezpieczeństwem, jakością i środowiskiem W 12h, 
7. Nadzór rynkowy i inspekcje odpowiedzialne za nadzór W 16h,  
8. Zasady kształtowania bezpieczeństwa  procesów technologicznych na przykładzie spawalnictwa W 20h,

W ramach studiów uczestnik wykonuje pracę dyplomową pod kierunkiem promotora.
Oznaczenia:
W-wykład
L-zajęcia laboratoryjne
P-projekt

Instytucja wspierająca