Prace dyplomowe i prześciowe rok akademicki 2016/17 sem. letni.
Prace dyplomowe magisterskie - stacjonarne
MD-A0
MD-MK
MD-MC
MD-MM
Prace dyplomowe magisterskie - niestacjonarne
MZ-MK
Prace dyplomowe inzynierskie - niestacjonarne
IZ-IK
Prace przejściowe inzynierskie -stacjonarne
ID-A0
ID-M
ID-IK
Tematy nie ujęte w tabelach a wydane/uzgodnione
Tematy prac dyplomowych magisterskich - studia stacjonarne
Kierunek  Automatyka i robotyka
MD-A0
Tytuł naukowy/stopień Imię Nazwisko Zakład Temat pracy Opis Status
prof. dr hab inż. Krzysztof Wilczyński ZPTS Automatyzacja procesu wtryskiwania tworzyw polimerowych Celem pracy jest przedstawienie zagadnienia automatyzacji procesu wtryskiwania tworzyw polimerowych, zrealizowanie procesu wtryskiwania w różnych cyklach automatycznych pracy wtryskarki oraz analiza technologiczna przepływu tworzywa w tych warunkach  
dr hab. inż. Dariusz Golański ZIS Modelowanie zachowania się toru jezdnego pod obciążeniem na stanowisku z robotem spawalniczym Celem pracy jest analiza zachowania się toru jezdnego na stanowisku z robotem przemysłowym (ugięcie belek, rozkład sił i momentów gnących). W ramach pracy należy zbudować model toru jezdnego i dokonać obliczeń ugięcia dla przyjętych profili belek przy ich założonym obciążeniu i wymiarach. wolny
dr hab. inż. Andrzej Myśliński ZOPiO Proces automatyzacji formowania pudełek Przedmiotem pracy jest zapoznanie się ze stanowiskami realizującymi proces formowania pudełek, przeprowadzenie ich krytycznej analizy, dokonanie wyboru najlepszej koncepcji, doboru parametrów i elementów stanowiska, wykonanie rysunków zestawieniowych i rysunków wskazanych detali.  Wolny
dr hab. inż. Andrzej Myśliński ZOPiO Technika wizyjna w analizie stanu powierzchni wyrobów Celem pracy jest zapoznanie się z technikami wizyjnymi w zadaniach  modelowania i sterowania procesami wytwórczymi oraz opracowanie i zaimplementowanie programu   realizującego segmentację obrazów odlewów hutniczych pozwalającą na identyfikację i ocenę ewentualnych wad tych odlewów.  Wolny
dr hab. inż. Lech OLEJNIK ZOPiO Automatyzacja stanowiska roboczego do kształtowania plastycznego Praca badawcza. Dobór środków automatyzacji do potrzeb zadania obróbczego. Stanowisko robocze należy przedstawić za pomocą modelowania 3D. Wolny
dr hab. inż. Lech OLEJNIK ZOPiO Przyrostowe przeciskanie na ciepło wyprasek płytkowych przez kanał kątowy Praca badawcza. Doskonalenie operacji wytwarzania półwyrobów płaskich z metali o podwyższonych właściwościach mechanicznych – operacja przyrostowego przeciskania wykonywana na maszynie sterowanej sterownikiem PLC. Maszyna monitorowana układem DAQ.  Wolny
dr hab. inż. Sławomir Świłło ZOPiO Automatyczna detekcja otworów w wyrobach przemysłowych  W oparciu o zarejestrowany obraz powierzchni z widocznymi otworami przeprowadzone zostaną obliczenia numerycznej obróbki obrazu. Praca ma na celu opracowanie algorytmu wykrywania i pomiaru otworów z wykorzystaniem tradycyjnych algorytmów detekcji krawędzi oraz liniowej aproksymacji danych pomiarowych.  
dr hab. inż. Sławomir Świłło ZOPiO Automatyzacja prób jednoosiowego rozciągania z wykorzystaniem oświetlenia światłowodowego  Zastosowanie światłowodów w planowanych pomiarach doświadczalnych ma na celu wprowadzenie alternatywnego rozwiązania w zakresie pomiaru przemieszczeń podczas prób jednoosiowego rozciągania. Przewidziane jest przeprowadzenie szeregu prób rozciągania próbek stalowych  i określenie ograniczeń w proponowanym rozwiązaniu.   
dr hab. inż. Joanna Radziejewska ZOWiE Wpływ obróbki wykończeniowej na  rzeczywistą powierzchnię styku     
dr inż. Jarosław Chrzanowski ZAiOS Projekt układu sterowania i wizualizacji przebiegu procesu transportowania palet Projekt wykonany jest w oparciu o sterownik Siemens Simatic S7-1200 oraz panel HMI Simatic KTP900 Basic PN Michał Bielski
dr inż. Joanna Kossakowska ZAiOS Budowa stanowiska do pomiarów bicia frezów chirurgicznych W ramach pracy należy wykonać stanowisko do pomiarów bicia frezów chirurgicznych z wykorzystaniem bezkontaktowego czujnika przemieszczeń. W skład stanowiska ma wchodzić oprogramowanie napisane w języku LabVIEW. Stanowisko należy zweryfikować za pomocą czujnika zegarowego. Wykonać pomary bicia dostarczonych frezów. wolny
dr inż. Piotr Szulewski ZAiOS Sterownik programowalny XLe ze zintegrowanym panelem HMI   wolny
dr inż. Piotr Szulewski ZAiOS Rozproszony system automatyki dla domu   Michał Zmitrowicz
dr inż. Sebastian Bombinski ZAiOS Nadzór poprawności montażu z wykorzystaniem metod wizyjnych. Opracowanie stanowiska do wizyjnej kontroli poprawności montażu oraz oprogramowania tego stanowiska w języku Labview dal wybranej części. Wolny
dr inż. Sebastian Bombinski ZAiOS Opracowanie algorytmu marszrutyzacji dla transportowego robota mobilnego na hali produkcyjnej. Opracowanie algorytmu wyznaczania optymalnej trasy przejazdu robota mobilnego na hali produkcyjnejz wykorzystaniem języka Labview. Wolny
dr inż. Jarosław Grześ ZIS Ocena powłok galwanicznych z zastosowaniem cyfrowej analizy obrazu W ramach pracy należy dokonać przeglądu metod kontroli jakości wykonania powłok, ze szczególnym uwzględnieniem powłok galwanicznych. W części badawczej należy sklasyfikować wady występujące w powłokach nakładanych metodą tamponową i opracować procedurę(y) ich analizy za pomocą cyfrowej analizy obrazów. Wolny
dr inż. Jarosław Grześ ZIS Wykorzystanie analizy fraktalnej w badaniach przebiegów sygnałów elektrycznych Celem pracy jest:
- przegląd zastosowań analizy fraktalnej w badaniach wykresów wybranych wielkości zmiennych w czasie,
- opracowanie metodyki analizy fraktalnej charakterystyk napięciowo-prądowych wybranych typów spawarek
Wolny
dr inż. Cezary Jasiński ZOPiO Analiza odkształceń z wykorzystaniem cyfrowej korelacji obrazów Celem pracy jest wykonanie systemu wizyjnego umożliwiającego analizę odkształceń na powierzchni wytłaczanych blach. Wolny
dr inż. Jacek Goliński ZOPiO Program do akwizycji danych z procesu I-ECAP Praca polega na modyfikacji istniejącego programu do akwizycji danych. Dane pomiarowe będą uzyskane z maszyny ISx. Program jest napisany w środowisku LabView. Dalsze szczegóły do uzgodnienia. Wolny
dr inż. Łukasz Morawiński ZOPiO Pomiar geometrii 3D z wykorzystaniem stereowizji Celem pracy jest stworzenie w wybranym programie algorytmu umożliwiającego pomiar geometrii 3D obiektu z wykorzystaniem systemu stereowizyjnego. Integralną częścią tej pracy będzie opracowanie kalibracji tego systemu, a także przeprowadzenie testów na wybranych obiektach. Wolny
dr inż. Piotr Czyżewski ZOPiO Wpływ parametrów technologicznych na jakość wyrobów w procesie wykrawania. Dysponując układem monitorowania procesu technologicznego należało będzie określić wrażliwość układu na zmienne warunki procesu wykrawania (np. zmiana grubości blachy, zużycie narzędzia itp.). Uzyskane informacje posłużą do prawidłowego skonfigurowani układu monitorowania do pracy w systemie OK/NOK. uzgodniona
dr inż. Piotr Czyżewski ZOPiO Dowolny z zakresu monitorowania procesó technologicznych w obróbce plastycznej Praca obejmuje zagadnienia związane z monitorowaniem parametrów procesów technologicznych obróbki plastycznej.  uzgodniona
dr inż. Piotr Czyżewski ZOPiO Projekt i budowa systemu SCADA do gromadzenia i analizy danych w wybranym procesie technologicznym W trakcie pracy należy zaprojektować i wykonać oprogramowanie typu SCADA z wykorzystaniem środowiska WinDev. Zaprojektowany system ma umożliwiać gromadzenie i analizę danych produkcyjnych dla wybranego gniazda produkcyjnego.  
dr inż. Robert Cacko ZOPiO Badanie wybranych aspektów procesów mikro-łączenia mechanicznego. Celem pracy jest modernizacja stanowiska badawczego do realizacji proceów mikro-łączenia pod naciskiem oraz wykonanie serii prób w celu określenia wpływu wybranych czynników na jakość połączenia. Przewidziano zapoznanie się z technologiami nitowania bezotworowego - SPR i/lub łączenia pod naciskiem - clinching, analizę rozwiązań stosowanych w przemyśle oraz zastosowanie zaawasnsowanego oprogramowania do modelowania numerycznego, opartego na metodzie elementów skończonych. Wolny
dr inż. Wojciech Presz ZOPiO Sterowanie napędem hybrydowym Praca dotyczy uruchomienia nowatorskiej maszyny dwuosiowej o napędzie złożonym z siłowników liniowych i siłowników piezoelektrycznych. Maszyna jest zmontowana i wyposażona. W obrębie pracy należy zaprojektować jej system sterowania w oparciu o środowisko LabView. Praca może być wykonywana przez dwóch Studentów. Wymagana jest duża samodzielność i praca w oparciu o kontakty z producentami komponentów. Wolna
dr inż. Anna Podolak-Lejtas ZOWiE Systemy CAD/CAM w projektowaniu i wytwarzaniu powierzchni free-form (do uzgodnienia) zaprojektowanie i wykonaie na obrabiarce CNC procesu technologicznego zadanej cześci z wykorzystaniem systemów CAD/CAM , pomiary SGP, pomiary dokładności na WMP  
dr inż. Robert Pierzynowski ZOWiE Wpływ warunków obróbki EDM na wydajność oraz strukturę geometryczną powierzchni Praca ma na celu przeprowadzenie obróbki EDM oraz określenie wpływu wybranych parametrów obróbki na wydajność oraz strukturę geometryczną powierzchni.  Wolny
dr inż. Andrzej Nastaj ZPTS Projektowanie form wtryskowych w systemie automatycznego wspomagania projektowania Celem pracy jest przedstawienie metodyki projektowania form wtryskowych i opracowanie na tej podstawie elementów komputerowego systemu automatycznego wspomagania projektowania form  
           
Kierunek Mechanika i Budowa Maszyn
MD-MK - Komp. Proj. Maszyn i Proc. Techn.
Tytuł naukowy/stopień Imię Nazwisko Zakład Temat pracy Opis Status
prof. dr hab inż. Krzysztof Wilczyński ZPTS CAD w projektowaniu narzędzi  do przetwórstwa tworzyw sztucznych Celem pracy jest opracowanie metodyki projektowania ślimaków wytłaczarek oraz wykonanie projektu układu ślimakowego.z  zastosowaniem technik CAD/CAE.   
dr hab. inż. Arkadiusz Krajewski ZIS Modelowanie procesu spawania z udziałem drgań mechanicznych Należy wykonać:
- na podstawie dostępnej literatury przeprowadzić analizę zjawisk występujących podczas spawania z udziałem drgań mechanicznych
- przyjąć założenia do modelowania
- zbudować modele procesów spawalniczych z udziałem drgań w zależności od przyjętych warunków początkowych i brzegowych
- przeprowadzić symulację (np. z udziałem pakietu Abaqus) modeli i sformułować zalecenia i wnioski końcowe
PM
dr hab. inż. Dariusz Golański ZIS Wpływ dokładności parametrów materiałowych na wyniki obliczeń stanu naprężeń w spajanych złączach ceramiczno-metalowych Celem pracy jest ocena wpływu dokładności danych materiałowych na rozrzut wyników obliczeń naprężeń metodą MES w spajanych złączach ceramiczno-metalowych wolny
dr hab. inż. Dariusz Golański ZIS Analiza ugięcia belki w konstrukcji pozycjonerów spawalniczych na stanowisku zrobotyzowanym Celem pracy jest analiza ugięcia belek stosowanych w konstrukcjach pozycjonerów spawalniczych wykorzystywanych na stanowiskach zrobotyzowanych do spawania. W ramach pracy należy obliczyć dobrać i obliczyć ugięcia dla przyjętych profili przy założonym obciążeniu i wymiarach belki. zajęty
dr hab. inż. Andrzej Myśliński ZOPiO Optymalne projektowanie części maszyn na przykładzie obrabiarek.  Przedmiotem pracy jest analiza i modelowanie w pakiecie Matlab zadania optymalizacji wymiarów i topologii wybranego detalu maszyny.  wolny 
dr hab. inż. Andrzej Myśliński ZOPiO Symulacja przepływu ciepła w procesie szlifowania  Celem pracy jest analiza modeli dla zagadnienia szlifowania powierzchni.  Ponadto przewiduje się opracowanie i przetestowanie programu komputerowego realizującego interfejs graficzny oraz rozwiązanie równania całkowego modelującego przepływ ciepła w tym zagadnieniu. Optymalny dobór parametrów szlifowania.  wolny 
dr hab. inż. Andrzej Myśliński ZOPiO Optymalne projektowanie materiałów gradientowych  Przedmiotem pracy jest analiza  i numeryczne modelowanie  zagadnienia optymalnego doboru parametrów powłok wykonanych z materiałów gradientowych lub kompozytów wolny 
dr hab. inż. Lech OLEJNIK ZOPiO Przyrostowe przeciskanie na zimno przez kanał kątowy długich półwyrobów Praca związana z rozwojem nowej operacji kształtowania plastycznego. Operacja należy do grupy metod SPD, których celem jest rodrobnienie ziarna do stanu ultradrobnoziarnistego przez zastosowanie dużych wartości odkształcenia plastycznego. Rejestarcja i analiza danych technologicznych, dobór parametrów operacji kształtowania, zapis procesu technologicznego.  Wolny
dr hab. inż. Sławomir Świłło ZOPiO Pomiary optymalnego luzu cięcia dla materiałów transformatorowych Przewidziane są badania doświadczalne procesu cięcia blach transformatorowych na specjalnie zaprojektowanym stanowisku badawczym, w celu określenia wpływu wielkości luzu na moment pękania i wielkość siły kształtowania.  
dr hab. inż. Sławomir Świłło ZOPiO Pomiar zmian grubości blach w próbach wybrzuszania  Planowane jest przeprowadzenie pomiarów grubości próbek stalowych po realizacji prób kształtowania z zastosowaniem procesu wybrzuszania hydraulicznego. Uzyskane wyniki zmian grubości posłużą do weryfikacji kolejnych pomiarów w zakresie odkształceń powierzchniowych dla badanej próbki.  
dr inż. Mariusz Bober ZIS Wpływ składu chemicznego matrycy napawanych plazmowo kompozytowych powłok na bazie Ni z WC na mikrostrukturę i własności.  Celem pracy jest wykonanie kompozytowych napoin Ni- WC z mieszaniny proszków o różnej kompozycji składu chemicznego metalowej matrycy metodą plazmową oraz przeprowadzenie badań tych warstw. Badania będą obejmowały obserwacje makro i mikroskopowe, pomiary wielkości geometrycznych, współczynnika wymieszania, mikrotwardości oraz odporności na zużycie wolny
dr inż. Mariusz Bober ZIS Badania kompozytowych powłok na bazie Ni umacnianych cząstkami WC o różnej morfologii. Celem pracy jest wykonanie kompozytowych napoin Ni- WC z mieszaniny proszków o różnej morfologii cząstek fazy umacniającej metodą plazmową oraz przeprowadzenie badań tych warstw. Badania będą obejmowały obserwacje makro i mikroskopowe, pomiary wielkości geometrycznych, współczynnika wymieszania, mikrotwardości oraz odporności na zużycie. wolny
dr inż. Mariusz Bober ZIS Badania struktury i odporności na zużycie ścierne kompozytowych powłok Ni-Cr3C2 napawanych plazmowo. Celem pracy jest wykonanie kompozytowych napoin Ni- Cr3C2 metodą plazmową oraz przeprowadzenie badań tych warstw. Badania będą obejmowały obserwacje makro i mikroskopowe, pomiary wielkości geometrycznych, współczynnika wymieszania, mikrotwardości oraz odporności na zużycie ścierne wolny
dr inż. Mariusz Bober ZIS Kompozytowe powłoki Ni-NbC napawane plazmowo – otrzymywanie, struktura i własności Celem pracy jest wykonanie kompozytowych napoin Ni-NbC metodą plazmową oraz przeprowadzenie badań tych warstw. Badania będą obejmowały obserwacje makro i mikroskopowe, pomiary wielkości geometrycznych, współczynnika wymieszania, mikrotwardości oraz odporności na zużycie ścierne. zajęty
dr inż. Anna Krzyńska ZOPiO Wpływ składu chemicznego na zużycie ścierne żeliwa ADI Do badań wytypowano dwa składy żeliwa. Należy wykonać:1. Pomiar HB materiału wyjściowego, 2. Zgład trawiony materiału wyjściowego, 3. obserwacje metalograficzne zgładu trawionego materiału wyjściowego, 4. obróbkę cieplną Austenityzacja 950C/ 90min i hartowanie izotermiczne 220C/90min (cyna), 5. pomiar HB po hartowaniu, 6. zgład trawiony po hartowaniu, 7. obserwacje metalograficzne zgładu trawionego po hartowaniu, 8. pomiar odporności na zużycie ścierne próbki po hartowaniu. wydana
dr inż. Anna Krzyńska ZOPiO Wpływ parametrów hartowania izotermicznego na zużycie ścierne żeliwa ADI Do badań wytypowano jeden skład żeliwa. Należy wykonać:1. Pomiar HB materiału wyjściowego, 2. Zgład trawiony materiału wyjściowego, 3. obserwacje metalograficzne zgładu trawionego materiału wyjściowego, 4. obróbkę cieplną Austenityzacja 950C/ 90min i hartowanie izotermiczne stosując różne parametry procesu, 5. pomiar HB po hartowaniu, 6. zgład trawiony po hartowaniu, 7. obserwacje metalograficzne zgładu trawionego po hartowaniu, 8. pomiar odporności na zużycie ścierne próbki po hartowaniu. wolna
dr inż. Artur Soroczyński ZOPiO Wytwarzanie form skorupowych z mas formierskich ze spoiwem biodegradowalnym W pracy należy dokonać możliwości wykorzystania mas formierskich ze spoiwem biodegradowalnym w celu wytwarzania form skorupowych w procesie Croninga. wydana
dr inż. Artur Soroczyński ZOPiO Określenie gazotwórczości mas rdzeniowych na urządzeniu PGD Praca ma na celu wyznaczenie ilości gazów wydzielających się podczas spalania dla różnych mas formierskich. wydana
dr inż. Piotr Czyżewski ZOPiO Modelowanie numeryczne MES wybranego procesu technologicznego W pracy student będzie musiał zaprojektować proces technologiczny i dla wybranej operacji wykanać model numeryczny procesu. Do modelowania zostanie wykorzystany jeden z dwóch pakietów MSC.Software lub HyperWorks  
dr inż. Robert Cacko ZOPiO Numeryczne modelowanie procesu gięcia na przykładzie wybranych profili Praca związana jest z zastosowaniem oprogramowania opartego na metodzie elementów skończonych do modelowania zjawisk towarzyszących procesom gięcia. W ramach pracy przewidziano: zapoznanie się z technologią gięcia na prasach krawędziowych, przeprowadzenie analizy numerycznej gięcia dla wytypowanych z praktyki produkcyjnej zestawów narzędzi oraz materiałów giętych oraz
opracowanie fragmentu instrukcji do wybranego przypadku procesu technologicznego.
temat wydany, Wojciech Siwek, MD-MK-41
dr inż. Robert Cacko ZOPiO Modelowanie numeryczne procesów wyciskania profili aluminiowych. W pracy przewidziano: zapoznanie się z zaawansowanych programem obliczeniowych opartym na Metodzie Elementów Skończonych i/lub Metodzie Skończonych Objętości (HyperWorks lub SimufactForming), opracowanie modelu numerycznego wytypowanego przez producenta profilu w wybranym programie obliczeniowych, przeprowadzenie prób symulacji procesu kształtowania i porównanie wybranych parametrów z symulacji i praktyki przemysłowej. Praca realizowana we współpracy z firmą Extral. wolny
dr inż. Wojciech Presz ZOPiO Modelowanie szkieł metalicznych Szkła metaliczne to nowoczesne materiały o budowie amorficznej i specyficznych cechach fizycznych. Na podstawie publikacji należy przyjąc strategie ich numerycznego modelowania, zbudować model i przeprowadzić symulację ich kształtowania w podwyższonych temperaturach. Wyniki porównać z wynikami doświadczalnymi.  Wolny
dr inż. Wojciech Presz ZOPiO Mikro-matryce wzmocnione Praca dotyczy metodyki projektowania mikro-matryc wzmacnianych. W jej obrębie przewidziane jest modelowanie MES procesu montażu i demontażu mikro-matryc. Analizowane są zagadnienia kontaktowe oraz prowadzone doświadczenia na wykonanych mikro-matrycach.  Wolny
dr inż. Rafał Świercz ZOWiE Obróbka przetłoczno-ścierna w wykończaniu powierzchni po obróbce elektroerozyjnej Zakres pracy: 1.Przegląd literatury dotyczącej tematu pracy.
2. Przeprowazdić badania wstępne wpływu parametrów procesu obróbki przetłoczno ściernej na efekty  obróbki.
3. Opracować plan badań doświadczalnych.
4. Przeprowadzić badania doświadczalne wpływu parametrów obróbki na stan warswty wierzchniej i wydajność procesu.
5. Wykonać pomiary powierzchni obrobionych....
Rafał Długołęcki
dr inż. Robert Pierzynowski ZOWiE Dokładność odwzorowania kształtu podczas obróbki EDM elektrody wykonanej metodą WEDM Praca ma na celu wykonanie elektrody metodą WEDM oraz określenie dokładności odwzorowania tej elektrody podczas obróbki EDM. Wolny
dr inż. Andrzej Nastaj ZPTS Metodyka  projektowanie form wtryskowych do przetwórstwa tworzyw sztucznych Celem pracy jest opracowanie  metodyki projektowania form wtryskowych oraz wykonanie projektu formy (na wybrany element tworzywowy) z zastosowaniem technik CAD/CAE  
dr inż. Zbigniew Szymaniak ZPTS CAD w projektowaniu głowic wytłaczarskich Celem pracy jest opracowanie metodyki projektowania głowic wytłaczarskich do wytłaczania tworzyw oraz wykonanie projektu głowicy (wybranego typu) z zastosowaniem technik CAD/CAE  
           
           
MD-MC - Obrabiarki CNC
Tytuł naukowy/stopień Imię Nazwisko Zakład Temat pracy Opis Status
dr hab. inż. Józef Zawora ZOWiE Proces technologiczny tarczy krzywkowej rozrządu lotniczego silnika gwiazdowego na frezarkę CNC z zastosowaniem sytemów CAD/CAM    
dr hab. inż. Marek Rozenek ZOWiE Model i badania funkcjonalne stanowiska do cięcia plazmowego Model stanowiska do cięcia plazmowego (system CAD dowolny). Po wykonaniu stanowiska na leży przeprowadzić badania doświadczalne cięcia plazmowego w powietrzu i ewentualnie pod wodą. Anna Trelińska                   
dr hab. inż. Marek Rozenek ZOWiE Wpływ parametrów wycinaniea elektroerozyjngo na błędy kształtu i chropowatość powierzchni (temat roboczy) lub Dobór parametrów cięcia elektroerozyjnego stopów aluminium w celu uzyskania poprwy stanu warstwy wierrzchniej badania doświadczalne procesu wycinania elektroerozyjnego w celu uzyskania poprwy stanu warstwy wierrzchniej Diana Ilona Jaworska 
dr inż. Jarosław Chrzanowski ZAiOS Pomiar błędów kształtu obracjącego się walca  Opracować algorytm,  plan pomiarów, wykonać badania określenia błędów kształtu trzepienia walcowego zamocowanego we wrzecionie obrabiarki. Odseparować błedy ruchu.    Zajety - Piotr Osłowski
dr inż. Joanna Kossakowska ZAiOS Budowa stanowiska do pomiarów bicia frezów chirurgicznych W ramach pracy należy wykonać stanowisko do pomiarów bicia frezów chirurgicznych z wykorzystaniem bezkontaktowego czujnika przemieszczeń. W skład stanowiska ma wchodzić oprogramowanie napisane w języku LabVIEW. Stanowisko należy zweryfikować za pomocą czujnika zegarowego. Wykonać pomary bicia dostarczonych frezów. Grzegorz Węgrzyk
dr inż. Joanna Kossakowska ZAiOS Badania wpływu warunków skrawania na wynik obrobki kości za pomocą frezów chirurgicznych   wolny
dr inż. Jarosław Chrzanowski ZAOiS Pomiar ruchów błędnych obciążonych wrzecion  Opracować  projekt urządzenia i metodykę badań błędnych ruchów wrzecion frezarskich obciążonych Zajęty- Jarosław Modrzejewski
dr inż. Sebastian Bombinski ZAOiS Instalacja czujników na obrabiarce dla systemu diagnostyki procesu skrawania. Instalacja czujników sił skrawania, emisji akustycznej i drgań na tokarce dla systemy diagnostyki procesu skrawania. Wolny
dr inż. Artur Soroczyński ZOPiO Projekt wytworzenia odlewu głowicy do pordukcji waty cukrowej metodą wytapianych modeli Opracowanie koncepcji wykonania odlewu głowicy metodą wytapianych modeli z uwzględnieniem założeń projektowych. wydana
dr inż. Dorota Oniszczuk-Świercz ZOWiE do ustalenia z zakresu obróbki elektroerozyjnej EDM/WEDM  
dr inż. Dorota Oniszczuk-Świercz ZOWiE do ustalenia  z zakresu obróbki elektroerozyjnej EDM/WEDM  
dr inż. Rafał Świercz ZOWiE Obróbka elektroerozyjna superstopów. Zakres pracy: 1.Przegląd literatury dotyczącej tematu pracy.
2. Przeprowazdić badania wstępne wpływu parametrów procesu EDM na efekty obróbki. 3. Opracować plan badań doświadczalnych.
4. Przeprowadzić badania doświadczalne wpływu parametrów obróbki na stan warswty wierzchniej i wydajność procesu.
5. Wykonać pomiary powierzchni obrobionych.
6. Opracować statystycznie wyniki badań. 7. Analiza wyników i wnioski.
Paweł Madej
dr inż. Rafał Świercz ZOWiE Temat z zakresu obróbek elektroerozyjnych, do uzgodnienia Badania doświadczalne z zakresu obróbek elektroerozyjnych, zakres prac do uzgodnienia  
dr inż. Robert Pierzynowski ZOWiE Technologia wykonania wybranego modelu na frezarkę CNC z wykorzystaniem systemów CAD/CAM Praca ma na celu opracowanie technologii wykonania wybranego modelu na frezarce CNC z wykorzystaniem systemów CAD/CAM, np..: PTC CREO Parametric. Zarezerwowany
dr inż. Robert Pierzynowski ZOWiE Dokładność odwzorowania kształtu podczas obróbki EDM elektrody wykonanej metodą WEDM Praca ma na celu wykonanie elektrody metodą WEDM oraz określenie dokładności odwzorowania tej elektrody podczas obróbki EDM, dla wybranych parametrów obróbki. Zarezerwowany
dr inż. Robert Pierzynowski ZOWiE Wpływ warunków obróbki EDM na wydajność oraz strukturę geometryczną powierzchni dla elektrody miedzianej i grafitowej. Praca ma na celu przeprowadzenie obróbki EDM oraz określenie wpływu wybranych parametrów obróbki na wydajność oraz strukturę geometryczną powierzchni, dla elektrody miedzianej i grafitowej. Zarezerwowany
dr inż. Robert Pierzynowski ZOWiE Porównanie wydajności obróbki EDM oraz struktury geometrycznej powierzchni dla wybranych materiałów. Praca ma na celu przeprowadzenie obróbki EDM oraz określenie wpływu wybranych parametrów obróbki na wydajność oraz strukturę geometryczną powierzchni, dla wybranych materiałów. Zarezerwowany
           
MD-MM - Technologia Metali i Tworzyw Sztucznych
Tytuł naukowy/stopień Imię Nazwisko Zakład Temat pracy Opis Status
dr inż. Jarosław Grześ ZIS Metodyka określania i analizy wymiaru fraktalnego granicy połączenia dwóch materiałów Głównym celem projektu jest opracowanie metodyki określania i analizy wymiaru fraktalnego struktury złącza spajanego (lutowanego, zgrzewanego, spawanego) dwóch materiałów jedno- lub różnoimiennych. W ramach projektu podjąć próbę klasyfikacji występujących w rzeczywistych złączach spajanych stref przejściowych oraz należy określić kryteria oceny struktury granicy połączenia dwóch materiałów. Wolny
dr inż. Jarosław Grześ ZIS Związki wymiaru fraktalnego struktury z wybranymi wielkościami stosowanymi do jej opisu Celem pracy jest próba określenia związków między wartością wymiaru fraktalnego (pudełkowego i liniowego) struktury materiału, a innymi wielkościami ją charakteryzującymi (np. średnia powierzchnia ziarna itp.) Wolny
           
           
Tematy prac dyplomowych magisterskich - studia niestacjonarne
Kierunek Mechanika i Budowa Maszyn
MZ-MK - Komp. Proj. Maszyn i Proc. Techn.
Tytuł naukowy/stopień Imię Nazwisko Zakład Temat pracy Opis Status
dr hab. inż. Sławomir Świłło ZOPiO Do uzgodnienia Dowolny z zakresu opracowania koncepcji technologii, zaprojektowania i przeprowadzenia doświadczenia w zakresie kształtowania plastycznego Wolny
dr inż. Dominika Śniegulska-Grądzka ZAiOS Do uzgodnienia   w trakcie rozmów Bartosz Nosowski
dr inż. Robert Cacko ZOPiO Projekt stanowiska testowego do badania wytrzymałości zgrzein rur wyciskanych na gorąco Tematyka pracy dotyczy opracowania założeń i zaprojektowania kompletnego stanowiska badawczego do testowania istotnych cech wybranej kategorii profili aluminiowych uzyskiwanych na drodze wyciskania na gorąco. Praca będzie prowadzona we współpracy z firmą Extral. PRACA JEST NAKIEROWANA NA PRZYGOTOWANIE GRANTU BADAWCZEGO WE WSPÓŁPRACY Z PRZEMYSŁEM pt. ,,Opracowanie modyfikacji procesu wyciskania zamkniętych profili aluminiowych" (NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU). Przewidziane są wizyty firmie Extral w Żorach. Wolny
dr inż. Robert Cacko ZOPiO Nitowanie bezotworowe blach w układzie tworzywo sztuczne - metal. W ramach pracy przewidziano zapoznanie się z technologią nitowania bezotworowego, elementami modelowania numerycznego procesów łączenia oraz możliwościami zastosowania łączenia blach metalowych i płyt z tworzywa sztucznego w przemyśle. Praca będzie polegać na wykonaniu modelowania numerycznego procesu łączenia wybranych blach oraz wykonania prób testowych w warunkach laboratoryjnych. Praca stanowi część zadań przygotowawczych wniosek badawczy we współpracy z firmą produkcyjną. Wolny
dr inż. Dorota Oniszczuk-Świercz ZOWiE do ustalenia   Paweł Szaławiński
dr inż. Rafał Świercz ZOWiE Technologia spiekania proszków żelaza W pracy należy: przeprowadzić analizę literaturową procesu spiekania proszków żelaza, zaprojektować proces technologiczny spiekania proszków żelaza dla zadanej części, wykonać zaprojektowany przedmiotu , przeprowadzić kontrolę jakości, analiza wyników i wnioski.
 Jan Spooner
dr inż. Rafał Świercz ZOWiE Konstrukcja obiektywu do noktowizora W pracy należy: zaprojektować i wykonać obiektyw do noktowizora, przeprowadzić niezbędnych pomiary weryfikujących poprawnosc opracowania konstrukcyjnego.   Agnieszka Wilczyńska
           
Tematy prac dyplomowych inżynierskich - studia niestacjonarne
Kierunek Mechanika i Budowa Maszyn
IZ-IK - Komp. Proj. Maszyn i Proc. Techn.
Tytuł naukowy/stopień Imię Nazwisko Zakład Temat pracy Opis Status
dr hab. inż. Lech OLEJNIK ZOPiO Przyrostowe kształtowanie wyrobów płaskich na ciepło  Praca ma charakter konstrukcyjno-badawczy o przeznaczeniu technologicznym. Zadaniem dyplomanta jest udokumentowanie zmian konstrukcji narzędzi do przyrostowego przeciskania płytek o wymiarach przekroju 3mm x 62mm przez kanał kątowy 1x90. W pracy należy przedstawić proces technologiczny ECAP wykonywany na ciepło. Zajęty
dr hab. inż. Sławomir Świłło ZOPiO Do uzgodnienia Dowolny z zakresu opracowania technologii kształtowania plastycznego  
dr inż. Jacek Goliński ZOPiO Opracowanie wybranego procesu technologicznego z wykorzystaniem prasy krawędziowej. Praca polega na opracowaniu procesu technologicznego elementu z blachy, który będzie wykonany na prasie krawędziowej. Wolny - w trakcie uzgadniania
dr inż. Robert Cacko ZOPiO Zastosowanie oprogramowania HyperXtrude do modelowania procesów obróbki plastycznej Celem pracy jest wdrożenie oprogramowania służącego do modelowanie numerycznego firmy Altair HyperWorks. W tym celu ma być przeprowadzona analiza wybranych przykładów zastosowania oprogramowania w obróbce plastycznej w oparciu o dane przemysłowe. Efektem końcowym będzie opracowanie instrukcji wprowadzającej dla nowego użytkownika. temat wolny
           
           
           
           
Tematy prac przejściowych inżynierskich - studia stacjonarne
Kierunek  Automatyka i Robotyka
ID-A0
Tytuł naukowy/stopień Imię Nazwisko Zakład Temat pracy Opis Status
prof. dr hab inż. Krzysztof Wilczyński ZPTS Analiza pracy wytłaczarki na podstawie charakterystyki  ciśnienie-natężenie przepływu procesu  wytłaczania Celem pracy jest dokonanie analizy pracy układu wytłaczarka-głowica oraz wyznaczenie punktu pracy wytłaczarki w różnych warunkach wytłaczania  
dr hab. inż. Dariusz Golański ZIS Model 3D pozycjonera spawalniczego do analizy odkształceń i naprężeń Zbudować model 3D wybranego rodzaju pozycjonera spawalniczego w środowisku CAD pod kątem analizy odkształceń i naprężeń z wykorzystaniem oprogramowania MES Wolny
dr hab. inż. Andrzej Myśliński ZOPiO Matlab w modelowaniu zagadnień naukowo-technicznych  Celem pracy jest zapoznanie się z pakietem MATLAB/Simulink i modelowanie zagadnienia dynamicznego wolny 
dr hab. inż. Andrzej Myśliński ZOPiO Roboty mobilne - konstrukcja, sterowanie, zastosowania przemysłowe Celem pracy jest zapoznanie z zagadnieniami konstrukcji i sterowania robotami mobilnymi wolny 
dr hab. inż. Andrzej Myśliński ZOPiO Metody sztucznej inteligencji w harmonogramowaniu procesów produkcyjnych Przedmiotem pracy jest analiza i porównanie podstawowych metod harmonogramowania procesów wytwórczych.  wolny 
dr hab. inż. Lech Olejnik ZOPiO Uruchomienie obrabiarki CNC do przyrostowego kształtowania blach. Celem pracy jest uruchomienie maszyny, której imak narzędziowy jest przesuwany działaniem 3 osi roboczych w sposób umożliwiający przyrostowe kształtowanie blach. zajęty
dr hab. inż. Lech OLEJNIK ZOPiO Uruchamianie obrabiarki CNC do przyrostowego kształtowania blach  Celem pracy jest przygotowanie maszyny do  funkcjonowania zgodnego z jej nowym przeznaczeniem technologicznym. Obrabiarka CNC została wyposażona w imak narzędziowy, który jest przesuwany działaniem 3 osi roboczych w sposób umożliwiający przyrostowe kształtowanie blach. Dominka Strachota 
dr hab. inż. Lech OLEJNIK ZOPiO Uruchamianie obrabiarki CNC do przyrostowego kształtowania blach  Celem pracy jest przygotowanie maszyny do  funkcjonowania zgodnego z jej nowym przeznaczeniem technologicznym. Obrabiarka CNC została wyposażona w imak narzędziowy do kształtowania blach. W trakcie negocjacji
dr hab. inż. Lech OLEJNIK ZOPiO Automatyzacja grzania metalowego wsadu przed obróbką w podwyższonej temperaturze Tematem pracy jest analiza możliwości nagrzewania wsadów płaskich przed kształtowaniem na ciepło. Do dyspozycji dyplomanta jest elektryczne urządzenie do grzania strefowego i piec oporowy.  Wolny
dr hab. inż. Sławomir Świłło ZOPiO Automatyzacja w zarządzaniu gospodarką narzędziową Praca ma na celu opracowanie metody umożliwiającej kontrolowanie informacji związanych z wprowadzaniem i eksploatacją oraz magazynowaniem nowych narzędzi wykorzystywanych w produkcji przemysłowej. Stosowanie tego typu zautomatyzowanych rozwiązań systemowych w stosunku do zarządzania gospodarką narzędziową w przemyśle maszynowym prowadzi do znacznego obniżenia kosztów produkcji. Wolny
dr hab. inż. Sławomir Świłło ZOPiO Automatyzacja prób jednoosiowego rozciągania z wykorzystaniem czujników zegarowych  Praca ma na celu przeprowadzenie szeregu prób rozciągania stali i rejestrację  przemieszczeń z wykorzystaniem czujników zegarowych. Podczas pomiarów konieczne jest ponadto zastosowanie rejestracji przebiegu siły i skorelowanie tych wyników z wynikami przemieszczeń. Wolny
dr hab. inż. Sławomir Świłło ZOPiO Automatyzacja prób jednoosiowego rozciągania z wykorzystaniem czujników zegarowych  Praca ma na celu przeprowadzenie szeregu prób rozciągania stali i rejestrację  przemieszczeń z wykorzystaniem czujników zegarowych. Podczas pomiarów konieczne jest ponadto zastosowanie rejestracji przebiegu siły i skorelowanie tych wyników z wynikami przemieszczeń. Wolny
dr hab. inż. Joanna Radziejewska ZOWiE Wpływ paramertów procesu cięcia laserowego na stukturę geometryczną  powierzchni.    
dr hab. inż. Józef Zawora ZOWiE Strategia pomiarów na wspólrzędnościowej maszynie pomiarowej Vista Zeiss    
dr hab. inż. Józef Zawora ZOWiE Zastosowanie analizy harmonicznej do pomiarów odchyłek kształtu zarysów zamkniętych i ustalenia przyczyn technologicznych ich powstawania    
dr hab. inż. Józef Zawora ZOWiE Możliwości systemu statystycznej kontroli i sterowania jakością produkcji qs-STAT    
dr hab. inż. Marek Rozenek ZOWiE Projekt starowania silnikami krokowymi w celu wymuszenia ruchów XY stolika narzędziowego mini obrabiarki elektrochemiczno galwanicznej Dobór srerownika, zasilania i oprogramowania (napisać własny program??) dwóch silników krokowych  w celu zapewnienia ruchów XY stolika narzędziowego mini obrabiarki elektrochemiczno galwanicznej  
dr inż. Dominika Śniegulska-Grądzka ZAiOS Biblioteka elementów toru sterowania wyposażonego w sterownik PLC   temat wydany Marcin Bronowski
dr inż. Dominika Śniegulska-Grądzka ZAiOS Mini Robot mobilny   temat wydany Maciej Rosiński
dr inż. Joanna Kossakowska ZAiOS Budowa stanowiska do pomiaów bicia i kontrola jakości wykonania frezów chirurgicznyh   Aleksandra Szwedo
dr inż. Mirosław Nejman ZAiOS Projekt stanowiska do badania fotoelementów   Młodzianowski Bartosz
dr inż. Mirosław Nejman ZAiOS Projekt stanowiska do sterowania silnikiem krokowym   Piądło Nikodem
dr inż. Mirosław Nejman ZAiOS Stanowisko do pomiaru przyspieszeń   Mroczek Patryk
dr inż. Mirosław Nejman ZAiOS Robot typu "line follower"   Marcysiak Łukasz
dr inż. Mirosław Nejman ZAiOS Projekt układu sterowania pieca Centralnego Ogrzewania   Żywko Mateusz
dr inż. Mirosław Nejman ZAiOS Zamek elektroniczny z wykorzystaniem Arduino oraz modułów RFID   Rychta Łukasz
dr inż. Mirosław Nejman ZAiOS Projekt systemu automatycznego nawadniania roślin   Terlikowski Karol 
dr inż. Piotr Szulewski ZAiOS Zdalne sterowanie kamerą wifi   Przemysław Szary
dr inż. Piotr Szulewski ZAiOS Mikroprocesorowy zegar kontrolny do biegów na orientacje   Piotr Dobrzyński
dr inż. Piotr Szulewski ZAiOS Wizualizacja stanu sterownika PLC na urządzeniach mobilnych z systemem android   Przemysław Ożarek
dr inż. Piotr Szulewski ZAiOS Komunikacja sterownika LOGO! z wyświetlaczem alfanumerycznym za pomocą sieci Ethernet   Przemysław Biardzki
dr inż. Piotr Szulewski ZAiOS Projekt linii automatycznej do kolorystycznej segregacji części - model linii w programie Solid Works Radosław Chmielewski
dr inż. Piotr Szulewski ZAiOS Projekt linii automatycznej do kolorystycznej segregacji części - oprogramowanie sterownika linii   Paweł Kojtek
dr inż. Piotr Szulewski ZAiOS System do zarządzania oświetleniem za pomocą strony WWW z wykrozystaniem platformy RaspberryPi.   Wolny
dr inż. Sebastian Bombinski ZAiOS Nadzór poprawności montażu z wykorzystaniem metod wizyjnych. Opracowanie algorytmu nadzoru poprawności montażu w programie Vision Assistant Labview Wolny
dr inż. Sebastian Bombinski ZAiOS Zliczanie elementów na taśmie produkcyjnej z wykorzystaniem metod wizyjnych. Opracowanie algorytmu zliczania elementów na taśmie produkcyjne w programie Vision Assistant Labview Wolny
dr inż. Sebastian Bombinski ZAiOS Wielopunktowe monitorowanie temperatury korpusu obrabiarki monitorowanie oparte będzie o minikomputer Raspberry pi i czujniki temperatury obsługiwane w standardzie one-wire Piotr Kupniewski
dr inż. Jarosław Grześ ZIS Projekt oprzyrządowania do spawania wybranego wyrobu W ramach projektu, dla wybranego wyrobu spawanego, należy zaprojektować oprzyrządowanie niezbędne w procesie spawania. Wolny
dr inż. Paweł Cegielski ZIS Uproszczone programowanie off-line robotów Fanuc Analiza systemu ROBOGUIDE firmy Fanuc pod kątem programowania i wizualizacji pracy robotów i procesów technologicznych. Zaprojektowanie środowiska odzwierciedlającego stanowisko laboratoryjne robota FANUC 0iB. Opracowanie uproszczonej procedury programowania off-line robota Fanuc 0iB.  temat wydany
dr inż. Paweł Cegielski ZIS Interfejsy i sterowanie spawalniczych źródeł zasilających łuk na stanowiskach zrobotyzowanych Przegląd i analiza uniwersalnych interfejsów robot - spawarka firmy Fronius. Analiza praktyczna i wybór interfejsu oraz określenie zasad jego podłączenia i eksploatacji w układzie źródło Fronius TPS 2700 - robot spawalniczy Fanuc. temat wydany
dr inż. Paweł Cegielski ZIS Adaptacja i zamocowanie uchwytu elektrodowego CMT do ramienia robota Analiza konstrukcyjna mocowania maszynowych uchwytów elektrodowych MIG/MAG do ramienia robota. W części praktycznej – projekt adaptacji uchwytu CMT oraz jego zamocowania do konwencjonalnego ramienia robota Fanuc 0iB.  temat wydany
dr inż. Paweł Cegielski ZIS Autonomiczne traktory spawalnicze Analiza konstrukcyjna i funkcjonalna uniwersalnych traktorów (samojezdnych wózków) spawalniczych. Uruchomienie i wstępne badania ruchowe traktora firmy ZASO. temat wydany
dr inż. Paweł Cegielski ZIS Wizualizacja procesów robota Fanuc 0iB Analiza funkcjonalna systemów wizualizacji procesów technologicznych. Analiza możliwości wizualizacji procesów robota Fanuc 0iB. Projekt instalacji i (opcjonalnie) realizacja praktyczna. temat wydany
dr inż. Paweł Cegielski ZIS Pozycjonery spawalnicze  Analiza konstrukcyjna i funkcjonalna pozycjonerów spawalniczych. Opracowanie nowych klasyfikacji pozycjonerów stosowanych na stanowiskach zrobotyzowanych. Oracowanie algorytmu doboru pozycjonerów. temat wydany
dr inż. Paweł Cegielski ZIS Spawalnicze oprzyrządowanie montażowe. Systemy modułowe Analiza spawalniczych przyrządów modułowych opartych na stałym stole. Projekt koncepcyjny budżetowego systemu modułowego. temat wydany
dr inż. Cezary Jasiński ZOPiO Badanie skuteczności metody różnicowej detekcji ruchu dla systemu wizyjnego wykrywania ludzi  Budowa aplikacji wizyjnej i badanie algorytmu pozwalającego na wykrywanie obecności ludzi w hali produkcyjnej Tomasz Dyrks
dr inż. Cezary Jasiński ZOPiO Metody pomiaru odkształceń w procesach odkształcania blach Przegląd metod umożliwiających pomiar odkształcenia materiału w procesach odkształcania blach. Wolny
dr inż. Jacek Goliński ZOPiO Sygnalizacja świetlna - układ sterowanie ruchem pojazdów. Należy wykonać projekt układu sterowania sygnalizacją świetlną. Układ sterowania ma być opart na sterowniku PLC. Anna Pilarska
dr inż. Jacek Goliński ZOPiO Projekt układu sterowania osi roboczej.  W ramach pracy należy wykonać projekt układu sterowania osi roboczej napędzanej silnikiem krokowym. Wojciech Ligier
dr inż. Jacek Goliński ZOPiO Układ sterowanie oświetleniem oparty na sterowniku PLC. Praca polega na wykonaniu projektu układu sterowania oświetleniem. Projekt ma wykorzystywać sterownik PLC.  Wolny - w trakcie uzgadniania
dr inż. Jacek Goliński ZOPiO Układ sterowania podajnikiem krzyżowym Praca polega na wykonaniu projektu układu sterowania pneumatycznym podajnikiem krzyżowym. Wolny - w trakcie uzgadniania
dr inż. Łukasz Morawiński ZOPiO Przegląd metod umożliwiających ocenę ostrości obrazu Praca polega na przedstawieniu wad i zalet metod oceniających ostrość zarejestrowanych obrazów. Ważną częścią pracy będzie przedstawienie algorytmów opisujących ich funkcjonowanie. Wolny
dr inż. Łukasz Morawiński ZOPiO Wpływ parametrów siatki kalibracyjnej na dokładność wykrywania znaczników przez system wizyjny Praca polega na analizie zależności pomiędzy parametrami siatki (kształt znacznika, wielkość znacznika, odległość między znacznikami), a dokładnością określania współrzędnych położenia znaczników siatki wykrytych przez system wizyjny. Pierwsza część pracy polegać będzie na wykonaniu w programie graficznym siatek kalibracyjnych o różnych parametrach oraz wydrukowaniu ich na papierze. Drugą częścią pracy będzie zarejestrowanie tych siatek za pomocą systemu wizyjnego. Na podstawie zarejestrowanych zdjęć przeprowadzona zostanie analiza wpływu parametrów siatek kalibracyjnych na dokładność wykrywania znaczników. Wolny
dr inż. Piotr Czyżewski ZOPiO Dowolny z zakresu akwizycji danych przemysłowych w procesach technologicznych    
dr inż. Piotr Czyżewski ZOPiO Projekt układu sterowania mini prasą hydrauliczną Praca dotyczy wykonania projektu układu sterowania mini prasy hydraulicznej. Układ sterowania musi zapewnić definiowanie przebiegu cyklu pracy jako zmiana siły w funkcji przemieszczenia.  
dr inż. Piotr Czyżewski ZOPiO Projekt układu pomiarowego do akwizycji danych w procesie SPR Projekt ma na celu dobór czujników i systemu akwizycji danych rejestrowanych w trakcie procesu nitowania bezotworowego.  
dr inż. Anna Podolak-Lejtas ZOWiE Projekt stanowiska do przygotowywania zgładów metalograficznych Przegląd literat.: metodyką powstawania zgładów metalograficznych,  obróbka ścierna , projekt stanowiska  
dr inż. Robert Pierzynowski ZOWiE Wpływ warunków obróbki EDM na wydajność oraz strukturę geometryczną powierzchni dla elektrody miedzianej. Praca ma na celu przeprowadzenie obróbki EDM oraz określenie wpływu wybranych parametrów obróbki na wydajność oraz strukturę geometryczną powierzchni, dla elektrody miedzianej.  
dr inż. Robert Pierzynowski ZOWiE Wpływ warunków obróbki EDM na wydajność oraz strukturę geometryczną powierzchni dla elektrody grafitowej. Praca ma na celu przeprowadzenie obróbki EDM oraz określenie wpływu wybranych parametrów obróbki na wydajność oraz strukturę geometryczną powierzchni, dla elektrody grafitowej.  
dr inż. Adrian Lewandowski ZPTS Narzędzia CAD/CAE w przetwórstwie tworzyw sztucznych Celem pracy jest przedstawienie zagadnienia CAD/CAE w przetwórstwie tworzyw i rozwiązanie wybranego zadania  projektowego.  
dr inż. Andrzej Nastaj ZPTS Narzędzia optymalizacji przetwórstwa tworzyw sztucznych Celem pracy jest przedstawienie zagadnienia optymalizacji w przetwórstwie tworzyw sztucznych  i rozwiązanie wybranego zad. optymalizacyjnego.  
dr inż. Mariusz Fabijański ZPTS Narzędzia CAD/CAE w projektowaniu procesu wtryskiwania  tworzyw  Celem pracy jest przedstawienie zagadnienia CAD/CAE w projektowaniu procesu wtryskiwania oraz rozwiązanie wybranego zadania  projektowego..  
dr inż. Zbigniew Szymaniak ZPTS Charakterystyka narzędzi ślimakowych w procesie wtryskiwania Celem pracy jest przedstawienie różnych typów układów zamykania form wtryskowych oraz analiza kinematyczna układu zamykania wtryskarki UT90, zweryfikowana doświadczalnie  
dr inż. Zbigniew Szymaniak ZPTS Układy zamykania form wtryskowych Celem pracy jest przedstawienie różnych typów układów zamykania form wtryskowych oraz analiza kinematyczna układu zamykania wtryskarki UT90, zweryfikowana doświadczalnie.  
dr inż. Zbigniew Szymaniak ZPTS Metoda określania ciśnienia granicznego w procesie wtryskiwania  Celem pracy jest opracowanie metody wyznaczania ciśnienia granicznego w procesie wtryskiwania oraz wykonanie badań weryfikujących tę metodę..  
dr inż. Zbigniew Szymaniak ZPTS Termiczne okno przetwórstwa tworzyw w procesie wtryskiwania Celem pracy jest określenie warunków niezbędnych do budowy termicznego okna przetwórstwa tworzyw w procesie wtryskiwania  
mgr inż. Grzegorz Lis ZAiOS Opracować układ sterowania PLC Opracować układ sterowania manipulatora pneumatycznego w oparciu o sterownik Siemens LOGO i pole HMI temat wydany Mateusz Kozieja
mgr inż. Grzegorz Lis ZAiOS Opracować układ sterowania PLC Opracować układ sterowania manipulatora pneumatycznego w oparciu o sterownik CPM1A firmy OMRON temat wydany Marcin Okulus
mgr inż. Grzegorz Lis ZAiOS Projekt napędu pneumatycznego pozycjonującego   temat wydany Rafał Gajda
mgr inż. Grzegorz Lis ZAiOS robot scara??   temat wydany ….?
mgr inż. Krzysztof Błażejak ZAiOS Platforma mobilna wykrywająca przeszkody - konstrukcja Praca polega na doborze elementów oraz zaprojektowaniu konstrukcji platformy mobilnej wykrywającej przeszkody. Praca zespołowa. Stępniak Agnieszka
mgr inż. Krzysztof Błażejak ZAiOS Platforma mobilna wykrywająca przeszkody - oprogramowanie Praca polega na zaprojektowaniu oraz implementacji oprogramowania platformy mobilnej wykrywającej przeszkody. Praca zespołowa. Wilanowski Bartłomiej
mgr inż. Krzysztof Błażejak ZAiOS Modyfikacja sprzętu i oprogramowania drukarki 3D pod kątem wytwarzania indywidualnych śrub gojących do implantów zębowych Praca polega na zamontowaniu odpowiednich głowic do drukarek, konfiguracji i kalibracji software'u (dostępna pomoc konstruktora). Praca będzie realizowana we współpracy z kliniką dentystyczną.  
mgr inż. Krzysztof Błażejak ZAiOS Modyfikacja sprzętu i oprogramowania drukarki 3D pod kątem wydruku modeli czaszek ludzkich  Praca polega na zamontowaniu odpowiednich głowic do drukarek, konfiguracji i kalibracji software'u (dostępna pomoc konstruktora). Praca będzie realizowana we współpracy z kliniką dentystyczną.  
mgr inż. Krzysztof Błażejak ZAiOS Stacja pogodowa oparta o Arduino   Bonisławski Marcin
mgr inż. Krzysztof Błażejak ZAiOS Modyfikacja sprzętu i oprogramowania drukarki 3D pod kątem wydruku szablonów do wytwarzania bloczków do rekonstrukcji kości twarzoczaszki Praca polega na zamontowaniu odpowiednich głowic do drukarek, konfiguracji i kalibracji software'u (dostępna pomoc konstruktora). Praca będzie realizowana we współpracy z kliniką dentystyczną.  
mgr inż. Krzysztof Błażejak ZAiOS Zastosowanie drukującej z betonu drukarki 3D do produkcji prefabrykatów architektonicznych Zadania:
- dopisanie w języku C++(Arduino) / Python modułu komunikacji z wyłącznikami krańcowymi (dostępna pomoc konstruktora maszyny)
- wykonanie głowicy ustawiającej zaporę rozlewania się betonu z dyszy (dostępne wszystkie części)
- kalibracja slicera Slic3r lub Cura dla drukarki drukującej z betonu
- przeprowadzenie eksperymentalnych wydruków
- ustalenie optymalnego składu mieszanki betonowej
Praca będzie realizowana we współpracy z kliniką dentystyczną.
 
           
Kierunek  Mechanika i Budowa Maszyn
ID-M
Tytuł naukowy/stopień Imię Nazwisko Zakład Temat pracy Opis Status
prof. dr hab inż. Jacek Garbarski ZPTS CAMS w projektowaniu wyrobów z tworzyw sztucznych Celem pracy jest dokonanie przeglądu systemów komputerowego  doboru materiałów przy projektowaniu  wyrobów z tworzyw oraz zastosowanie do tego celu systemu CAMPUS.  
prof. dr hab inż. Jacek Garbarski ZPTS Recykling materiałów polimerowych Celem pracy jest charakterystyka metod recyklingu i ocena  ich efektywności ekonomicznej  
dr hab. inż. Arkadiusz Krajewski ZIS Efektywność różnych sposobów wprowadzania drgań mechanicznych podczas procesu spawania Praca ma na celu: - analiza stanu zagadnienia dotyczącego procesów spawania z udziałem drgań mechanicznych.G29
- analiza struktury złączy spawanych z udziałem drgań wprowadzanych różnymi sposobami
- opracowanie metodyki do analizy fraktalnej złączy spawanych uzyskanych ze wspomaganiem drganiami
- analiza wyników badań strukturalnych i wnioski końcowe
Paweł Chomżyński 
dr hab. inż. Dariusz Golański ZIS Analiza porównawcza rozkładu temperatury w natryskanych powłokach metalowych na podłożu ceramicznym Celem pracy jest analiza porównawcza rozkładu temperatury w wybranych powłokach metalowych naniesionych termicznie na podłoże ceramiczne. Badanie prowadzone mają być w oparciu o metodę elementów skończonych. Wolny
dr hab. inż. Dariusz Golański ZIS Komputerowy model do analizy naprężeń własnych w natryskiwanych termicznie powłokach z uwzględnieniem narastania grubości powłoki Zbudować model komputerowy (MES) do analizy naprężeń własnych w układzie powłoka-podłoże, w którym uwzględniony zostanie dyskretny przyrost grubości powłoki Wolny
dr hab. inż. Dariusz Golański ZIS Analiza naprężeń własnych na podstawie obrazu mikrostruktury Celem pracy jest ocena możliwości modelowania naprężeń na poziomie struktury materiału za pomocą oprogramowania OOF2. Zakres pracy obejmuje zapoznanie się z oprogramowanie OOF2 (tylko system Linux lub Mac OSX, również przez aplikację na stronie www) oraz zbudowanie przykładowego modelu dla wybranej mikrostruktury pod kątem analizy stanu naprężeń. Wolny
dr hab. inż. Lech OLEJNIK ZOPiO Modelowanie maszyny technologicznej Zakres pracy obejmuje sporządzenie modelu 3D maszyny technologicznej o specjalnym przeznaczeniu. Model bryłowy zostanie wykorzystany do rozważań konstrukcyjnych zmierzających do modernizacji maszyny celem poszerzenia zakresu zastosowań technologicznych. Wolny
dr hab. inż. Lech OLEJNIK ZOPiO Odkształcanie rur ścinaniem Praca analityczna o charakterze technologicznym, wymagająca symulacji procesu kształtowania metodą elementów skończonych. Analiza dostępnych metod odkształcania rur celem klasyfikacji ich przeznaczenia. Dyskusja zalet i wad. Ocena wymagań eksploatacyjnych wyrobów z rur grubo- i cienkościennych. Przykłady wyrobów wykonywanych z półwyrobów rurowych. Identyfikacja problemów technologicznych ich wytwarzania. Próba symulacji metodą elementów skończonych wybranej metody odkształcania plastycznego rur - przypadek trójwymiarowy. Wolny
dr hab. inż. Sławomir Świłło ZOPiO Próba jednoosiowego rozciągania Praca polegająca na zebraniu informacji na temat aktualnych rozwiązań w zakresie automatyzacji próby rozciągania. Opracowanie literaturowe. Wolny
dr hab. inż. Sławomir Świłło ZOPiO  Proces kalibracji w pomiarach wizyjnych Praca ma na celu opracowanie metody pozwalającej na określenie zależności pomiędzy układem lokalnym i  globalnym w pomiarach wizyjnych.   Wolny
dr hab. inż. Joanna Radziejewska ZOWiE Analiza rzeczywistej powierzchni styku i sztywności kontaktowej.    
dr hab. inż. Józef Zawora ZOWiE Proces technologiczny wałka rozrządu silnika lotniczego w układzie rzędowym    
dr hab. inż. Marek Rozenek ZOWiE Badania obróbki elektroerozyjnej (Temat roboczy) Przeprowadzić badamia drążenia lub wycinania elektroerozyjnego  
dr inż. Piotr Szulewski ZAiOS Monitorowanie sterownika PLC Logo! 8 za pomocą web serwera   Łukasz Pytlakowski
dr inż. Tadeusz Rudaś ZAiOS Modelowanie geometryczne, technologia i programowanie obróbki głowicy wiertarskiej Projektowanie technologii w systemach CAD/CAM Szymon Błaziak
dr inż. Tadeusz Rudaś ZAiOS Technologia i programowanie obróbki łopatki turbiny Projektowanie technologii w systemach CAD/CAM Marcin Biedrzycki
dr inż. Jarosław Grześ ZIS Anizotropia fraktalna wybranych modeli struktur kompozytowych W ramach pracy należy dokonać analizy fraktalnej wybranych struktur modelowych materiałów kompozytowych dwufazowych. Wolny
dr inż. Jarosław Grześ ZIS Modelowanie wybranych procesów modyfikacji powierzchni za pomocą metod spawalniczych Celem pracy jest dokonanie przeglądu literatury poświęconej zagadnieniom modelowania procesów modyfikacji powierzchni metodami spawalniczymi, ze szczególnym uwzględnieniem napawania i natryskiwania cieplnego. W wyniku dokonanej analizy literatury należy przedstawić stosowane metody modelowania, uwzględniane parametry procesów oraz właściwości powierzchni modyfikowanej. Wolny
dr inż. Jarosław Grześ ZIS Materiały o wysokiej twardości i odporności na zużycie stosowane w modyfikacji powierzchni metodami spawalniczymi W ramach pracy na podstawie materiałów źródłowych należy dokonać analizy stosowanych w modyfikacji powierzchni materiałów charakteryzujących się wysoką twardością i odpornością na zużycie, określić wpływ struktury na wymienione właściwości oraz przedstawić warunki doboru materiałów. Wolny
dr inż. Mariusz Bober ZIS Struktura napawanych plazmowo kompozytowych powłok Ni-MoC Celem pracy jest przygotowanie próbek oraz przeprowadzenie badań kompozytowych powłok Ni-MoC napawanych plazmowo. Badania te będą obejmowały obserwacje makro i mikroskopowe oraz pomiary mikrotwardości. wolny
dr inż. Anna Krzyńska ZOPiO "Dobór optymalnych parametrów umacniania wydzieleniowego stopu AlSi10Mg(Cu)" Podstawowe zagadnienia analizowane w części doświadczalnej pracy związane są z badaniami twardości próbek siluminu AlSi10Mg(Cu) po trzech wariantach obróbki cieplnej oraz wykonaniem podsumowania wyników badań na podstawie dostępnych publikacji.
wydany
dr inż. Anna Krzyńska ZOPiO Wpływ czasu starzenia na wybrane własności stopu AlSi10Mg(Cu) po obróbce cieplnej Podstawowe zagadnienia analizowane w części doświadczalnej pracy związane są z badaniami twardości próbek siluminu okołoeutektycznego po trzech wariantach obróbki cieplnej oraz wykonaniem podsumowania wyników badań na podstawie dostępnych publikacji.
wydany
dr inż. Anna Krzyńska ZOPiO Wpływ składu chemicznego na wybrane własności stopu AlSi po obróbce cieplnej Podstawowe zagadnienia analizowane w części doświadczalnej pracy związane są z badaniami twardości próbek siluminu okołoeutektycznego po trzech wariantach obróbki cieplnej oraz wykonaniem podsumowania wyników badań na podstawie dostępnych publikacji.
Zakres pracy obejmuje:
- wytypowanie zestawu próbek badawczych,
- wytypowanie parametrów procesów wyżarzania, przesycania oraz starzenia ,
- przeprowadzenie dla wszystkich próbek, procesów: wyżarzania,  przesycania  oraz starzenia w stałej temperaturze i czasie,
- pomiar twardości wszystkich próbek po każdym wariancie obróbki cieplnej,
- analiza otrzymanych wyników,
- uzupełnienie bazy ASMET otrzymanymi wynikami badań.
 
dr inż. Artur Soroczyński ZOPiO Opracowanie projektu wykonania odlewu z użyciem symulacji komputerowej Praca ma na celu wykonanie projektu odlewu wykonanego w formie piaskowej. Weryfikację rozwiązania koncepcyjnego dokonać należy z użyciem programu SolidCast  
dr inż. Cezary Jasiński ZOPiO Projekt napędu elektrycznego maszyny do prób wytłaczania Zaprojektowanie napędu elektrycznego do maszyny przeznaczonej do prób wytłaczania. Damian Sabak
dr inż. Cezary Jasiński ZOPiO Przegląd zastosowań i właściwości blach magnezowych oraz tytanowych Praca polega na zebraniu informacji dotyczących właściwości i zastosowania blach magnezowych oraz tytanowych w przemyśle ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu motoryzacyjnego. Wolny
dr inż. Cezary Jasiński ZOPiO  Projekt maszyny do prób wytłaczania Praca polega na zaprojektowaniu maszyny, która zostanie wykorzystana do prowadzenia prób. Maszyna posiadać będzie ręczny napęd stempla ( zrealizowany np. z wykorzystaniem napędu śrubowego). Kamil Skaruz
dr inż. Łukasz Morawiński ZOPiO Przegląd metod optycznego pomiaru struktury geometrii powierzchni Celem projektu jest przegląd metod optycznego pomiaru struktury geometrii powierzchni (SGP). Na SGP składa się chropowatość, falistość oraz wady powierzchni, które można zbadać za pomocą pomiarów mikroskopowych. W projekcie należy opisać zasadę działania wybranych metod, a także wykazać ich wady oraz zalety. Wolny
dr inż. Łukasz Morawiński ZOPiO Wpływ parametrów układu optycznego na rejestrowany obraz Celem pracy jest poznanie wpływu parametrów układu optycznego na rejestrowany obraz. W pracy należy opisać poszczególne parametry oraz ich wpływ na rejestrowany obraz. Wolny
dr inż. Robert Cacko ZOPiO Badanie wybranych aspektów procesów mikro-łączenia mechanicznego. W ramach pracy przewidziano zapoznanie się z technologiami nitowania bezotworowego - SPR lub łączenia pod naciskiem - clinching oraz wykorzystanie uniwersalnego laboratoryjnego stanowiska badawczego do badań pionierskich. Celem pracy będzie analiza wpływu wybranych parmetrów związanych z geometrią narzędzi na jakość uzyskiwanych połączeń. temat wolny
dr inż. Wojciech Presz ZOPiO Modelowanie montażu i demontażu mikro-matryc wzmacnianych W obrębie pracy nalęży przygotować model w oparciu o analizę kształtu i właściwości elementów mikro-matryc i porównać wyniki symulacji z doświadczeniem Wolny
dr inż. Dorota Oniszczuk-Świercz ZOWiE Pomiar przedmiotów o złożonej geometrii z wykorzystaniem skanera laserowego Przegląd literatury dotyczący tematu, pomiar przedmiotu za pomocą skanera 3D, obróbka chmury punktów, utworzenie modelu powierzchniowego/ bryłowego, analiza odchylenia chmury punktów od utworzonego modelu, wnioski. Aleksandra Pius
dr inż. Dorota Oniszczuk-Świercz ZOWiE Zastosowanie triangulacji laserowej w pomiarach przedmiotów o powierzchniach swobodnych. Przegląd literatury dotyczący tematu, pomiar przedmiotu za pomocą skanera 3D, obróbka chmury punktów, utworzenie modelu powierzchniowego/ bryłowego, analiza odchylenia chmury punktów od utworzonego modelu, wnioski. Kinga Zalińska
dr inż. Dorota Oniszczuk-Świercz ZOWiE Porównanie stanu warstwy wierzchniej superstopów po wycinaniu elektroerozyjnym W pracy należy porównać warstwę wierzchnią (strukturę geometryczną powierzchni oraz strukturę metalograficzną) Inconelu 718 i tytanu po wycinaniu elektroerozyjnym.  
dr inż. Rafał Świercz ZOWiE Wycinanie elektroerozyjne zaprojektowanej części z zastosowaniem systemów CAD/CAM W pracy należy opracować proces technologiczny wycinania elektroerozyjnego zaprojektowanej części w sytemie CAD/CAM.
Patryk Mitrzak
dr inż. Rafał Świercz ZOWiE Projekt procesu technologicznego obróbki części na obrabiarkę CNC z zastosowaniem systemów CAD/CAM W pracy należy opracować proces technologiczny na obrabiarkę CNC zaprojektowanej części w sytemie CAD/CAM.
Bartosz Nowotka
dr inż. Rafał Świercz ZOWiE Temat pracy do uzgodnienia z zakresu: tworzenia procesów technologicznych  dla obróbiarek  elektroeorozyjnych CNC W pracy należy opracować proces technologiczny na obrabiarkę CNC zaprojektowanej części w sytemie CAD/CAM.
 
dr inż. Adrian Lewandowski ZPTS Komputerowe modelowanie procesów przetwórstwa tworzyw Celem pracy jest charakterystyka systemów komputerowych CAD/CAE stosowanych w przetwórstwie tworzyw  i rozwiązanie wybranego zadania modelowania na podstawie programu Polyflow.  
dr inż. Adrian Lewandowski ZPTS Badanie właściwości mechanicznych tworzyw polimerowych Celem pracy jest dokonanie przeglądu metod badania właściwości mechanicznych tworzyw polimerowych i wykonanie wybranej próby wytrzymałościowej  
dr inż. Anna Tyszkiewicz ZPTS Badanie  udarności polimerów Celem pracy jest przedstawienie zagadnienia udarności tworzyw polimerowych oraz wykonanie badań udarnościowych materiałów różnego typu  
dr inż. Anna Tyszkiewicz ZPTS Badania wytrzymałościowe tworzyw polimerowych Celem pracy jest przedstawienie zagadnienia badań wytrzymałościowych  tworzyw polimerowych oraz wykonanie próby statycznego rozciągania  materiałów różnego typu  
dr inż. Mariusz Fabijański ZPTS Celem pracy jest charakterystyka metod recyklingu i ocena  ich efektywności ekonomicznej Celem pracy jest przedstawienie zagadnienia konstrukcji wyrobów zespolonych w przetwórstwie tworzyw i analiza wybranych rozwiązań wyrobów wtryskiwanych.   
dr inż. Mariusz Fabijański ZPTS Metody przetwórstwa tworzyw biodegradowalnych  Celem pracy jest przedstawienie zagadnienia biodegradowalności tworzyw oraz ocena możliwości przetwórstwa wybranych tworzyw biodegradowalnych na podstawie badań własnych  
mgr inż. Andrzej Rutkowski ZAiOS Proces technologiczny. Tuleja dystansowa podzielnicy   Wykonać proces technologiczny i dla wskazanej operacji oprzyrządowanie Oborski Maciej 
mgr inż. Andrzej Rutkowski ZAiOS Proces technologiczny. Tuleja wałka napędowego   Wykonać proces technologiczny i dla wskazanej operacji oprzyrządowanie Nezgoda Cezary 
mgr inż. Andrzej Rutkowski ZAiOS Proces technologiczny. Tuleja  regulatora  Wykonać proces technologiczny i dla wskazanej operacji oprzyrządowanie Mikołajczuk Robert 
mgr inż. Andrzej Rutkowski ZAiOS Proces technologiczny. Rolka  napinacza  Wykonać proces technologiczny i dla wskazanej operacji oprzyrządowanie Modzelewski Hubert 
mgr inż. Andrzej Rutkowski ZAiOS Proces technologiczny. Tuleja dławika Wykonać proces technologiczny i dla wskazanej operacji oprzyrządowanie Mikulski Patryk 
           
ID-IK - Zarządzanie i Inżynieria produkcji
Tytuł naukowy/stopień Imię Nazwisko Zakład Temat pracy Opis Status
dr hab. inż. Lech OLEJNIK ZOPiO Ocena przydatności nowoczesnych metali do obróbki plastycznej Praca badawcza. Temat dotyczy nowej klasy materiałów metalicznych o silnie rozdrobnionym ziarnie. . Należy zaproponować wielkości, które mogą być wyznaczone w próbie jednoosiowego rozciągania, a jednocześnie mogą opisywać właściwości mechaniczne pozwalające na ocenę przydatności metalu do kształtowania plastycznego.  Wolny
dr hab. inż. Sławomir Świłło ZOPiO Automatyzacja zarzadzania gospodarką narzędziową w przemyśle maszynowym  Celem pracy jest opracowanie zasad zarządzania gospodarką narzędziowa na wybranych przykładach z przemysłu maszynowego.  Wykorzystując specjalnie zaprojektowany uchwyt wizyjny do identyfikacji oznaczeń (nanoszonych na matryce) planowane jest przeprowadzenie pomiarów oraz analiza uzyskanych wnyków.  Wolny
dr inż. Dominika Śniegulska-Grądzka ZAiOS Typoszereg siłowników pneumatycznych ISO   temat wydany Aleksandra Zawisza
dr inż. Dominika Śniegulska-Grądzka ZAiOS Opracować typoszereg hamulców tłoczysk siłowników pneumatycznych   temat wydany Paulina Zatorska
dr inż. Dominika Śniegulska-Grądzka ZAiOS Typoszereg siłowników kompaktowych pneumatycznych   temat wydany Patryk Lipiński
dr inż. Dominika Śniegulska-Grądzka ZAiOS Model podajnika wibracyjnego   temat wydany Marcin Makuch
dr inż. Dominika Śniegulska-Grądzka ZAiOS Projekt drukarki 3D   temat wydany  Maciej Piątek
dr inż. Tadeusz Rudaś ZAiOS Model geometryczny wiertarki stołowej WS-15 Przegląd wiertarek, model geometryczny 3D, animacje. Anna Nieroda
dr inż. Tadeusz Rudaś ZAiOS Model geometryczny wiertarki kadłubowej Przegląd wiertarek, model geometryczny 3D, animacje. Marlena Paprocka
dr inż. Tadeusz Rudaś ZAiOS Modelowanie oprzyrządowania technologicznego frezarek  Oprzyrządowanie narzędziowe frezarek, modele trzpieni frezarskich i tulei redukcyjnych, konfiguracje wymiarowe, animacje.  Paulina Gosik
dr inż. Tadeusz Rudaś ZAiOS Model geometryczny frezarki wspornikowej poziomej Przegląd frezarek, model geometryczny 3D, animacje. Amanda Kosiba
dr inż. Tadeusz Rudaś ZAiOS Model geometryczny frezarki wspornikowej pionowej Przegląd frezarek, model geometryczny 3D, animacje. Weronika Rogut
dr inż. Jarosław Grześ ZIS Właściwości powłok uzyskiwanych w procesie jet metal plating Celem pracy jest dokonanie przeglądu i analiza materiałów poświęconych powłokom metalowym nakładanych metodą jet plating, będącą odmianą galwanicznego nakładania powłok. Wolny
dr inż. Jarosław Grześ ZIS Analiza ekonomiczna procesu spawania wybranego wyrobu W ramach projektu, dla wybranego wyrobu, należy opracować dwa warianty technologiczne i przeprowadzić ich analizę ekonomiczną Wolny
dr inż. Mariusz Bober ZIS Badania mikroskopowe kompozytowych powłok Ni-VC Celem pracy jest przygotowanie próbek oraz przeprowadzenie badań kompozytowych powłok Ni-VC napawanych plazmowo. Badania te będą obejmowały obserwacje makro i mikroskopowe oraz pomiary mikrotwardości. Wolny
dr inż. Łukasz Morawiński ZOPiO Przegląd właściwości blach stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym Praca polega na przedstawieniu właściwości blach stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym oraz podaniu przykładowych elementów z nich wykonanych. Wolny
dr inż. Robert Cacko ZOPiO Opracowanie modelu numerycznego wybranego procesu obróbki plastycznej Celem pracy jest zbudowanie modelu numerycznego wybranego procesu obróbki plastycznej w ramach kształtowania blach lub obróbki objętościowej. W ramach pracy przewidziano: zapoznanie się z zastosowaniem zaawansowanego oprogramowania do modelowania opartego na Metodzie Elementów Skończonych, opracowanie modelu numerycznego wybranego procesu technologicznego/operacji, wykonanie wstępnej symulacji procesu, oraz przygotowanie instrukcji do ćwiczenia z wykorzystaniem opracowanej operacji/procesu. Wolny
dr inż. Robert Cacko ZOPiO SDM - zarządzanie danymi obliczeń numerycznych w przemyśle Celem pracy jest przegląd różnych systemów SDM stosowanych w firmach i korporacjach stosujących oprogramowanie typu CAE do modelowania zjawisk na różnych etapach projektowania konstrukcji i procesów technologicznych. Wolny
dr inż. Anna Podolak -Lejtas ZOWiE Analiza stanu warstwy wierzchniej po obróbkach erozyjnych Analiza liter. z zakresu obróbek erozyjnych z uwzglednieiem stanu WW, badania WW po wybranych obróbkach  
dr inż. Anna Podolak -Lejtas ZOWiE Zastosowanie sytemów CAD/CAM w projektowaniu i wytwarzaniu części Zakres literatury: obróbka skarawniem, obrabiarki CNC, projekt porcesu technologicznego.  
dr inż. Dorota Oniszczuk-Świercz ZOWiE Innowacje w obróbce elektroerozyjnej (EDM i WEDM). Przegląd literatury dotyczący innowacji w obróbce elektroerozyjnej EDM i WEDM.  
dr inż. Adrian Lewandowski ZPTS System CAD/CAE Polyflow Celem pracy jest charakterystyka systemu Polyflow oraz  wykonanie przykładowego zadania projektowego  
dr inż. Mariusz Fabijański ZPTS System CAD/CAE Solidworks Celem pracy jest charakterystyka systemu Solidworks oraz  wykonanie przykładowego zadania projektowego.  
mgr inż. Grzegorz Lis ZAiOS Konstrukcja prowadnicy orientującej w podajniku części   temat wydany Kamila Maciąg
mgr inż. Grzegorz Lis ZAiOS Konstrukcja ……………..   temat wydany Zuzanna Kalińska
           
           
Tematy nie ujęte w tabelach a wydane/uzgodnione
Tytuł naukowy/stopień Imię Nazwisko Zakład Temat pracy Opis Status Rodzaj pracy Grupa
dr hab. inż. Arkadiusz Krajewski ZIS Badania ultradźwiekowe złączy spawanych - projekt i wykonanie wzorców Praca ma na celu:
- stan zagadnienia badań ultradźwiękowych złączy spawanych na wyrobach kołowo-symetrycznych
- zaprojektowanie wzorców o powierzchni walcowej i wzorca schodkowego
- wykonanie wzorców
- weryfikacja wykonanych wzorców i wnioski
Michał Bień PPI MD-MM
dr hab. inż. Arkadiusz Krajewski ZIS Modeling of liquid  pool creating during welding with mechanical vibration assistance 1. Literature review of the implement methods  of the mechanical vibration during welding (W+V)
2. Physical aspects of phenomena in liquid weld pool during arc welding
3. Review of modeling of liquid weld pool creating during arc welding
4. Formulate of the assumptions to modeling (W+V)
5. Trial of the mechanical vibration during arc welding model creation
6. Discussion and conclusions
Projekt Indywidualny wydany 20.03.2017  PPM Jyothi Kiran Raju
dr hab. inż. Sławomir Świłło ZOPiO Różne aspekty CAD-CAM Opracowanie literaturowe zastosowania programu graficznego w różnych dziedzianch nauk na ukończeniu PPI Zarządzanie
dr hab. inż. Sławomir Świłło ZOPiO Ocena stanu jakości materiału oraz wyników badań metalograficznych struktury w próbie cięcia  Celem pracy jest zestawienie informacji odnośnie wyników badań metalograficznych i jakości powierzchni w procesie ciecia. Pomiary w tym zakresie realizowane będą z wykorzystaniem techniki wizyjnej i obróbki obrazu. na ukończeniu PDI Techniki wytwarzania
dr hab. inż. Sławomir Świłło ZOPiO Wdrożenie wizyjnego systemu identyfikacji oznaczeń w procesie akwizycji i przetwarzania danych Planowane jest opracowanie wytycznych i uruchomienie automatycznego systemu kontroli i oceny testów egzaminacyjnych. Wymagana jest umiejętność pracy w środowisku Matlab/Simulink. Przewidziane jest przygotowanie procedur numerycznych do sczytywania informacji z szablonów. na ukończeniu  PDM Automatyka
dr hab. inż. Joanna Radziejewska ZOWiE Wykorzystanie ablacji laserowej w procesie grawerowania   Rafał Grybowski PPM  
dr inż. Jarosław Chrzanowski ZAiOS Proces technologiczny płyty korpusu urządzenia dostępowego metodą odtworzeniową   Kubicki Marek PPI IZ-M6/8
dr inż. Tadeusz Rudaś ZAiOS Technologia wałów o małej sztywności Długie wały, oprzyrządowanie (podtrzymki), technologia i programowanie obróbki. Yevhen Bulakh PDM MD-MK
dr inż. Jarosław Grześ ZIS Projekt procesu technologicznego wybranego wyrobu spawanego W ramach projektu, dla wybranego wyrobu spawanego, należy opracować technologię spawania. Wydany - Marcin Jezierski PPI ID-M0-6x
dr inż. Paweł Cegielski  ZIS Analiza struktur metalograficznych modeli 3D wytwarzanych poprzez napawanie łukowe Analiza procesów napawania łukowego pod kątem druku 3D. Analiza struktur metalograficznych uzyskiwanych w procesach napawania łukowego, w tym wielowarstwowych napoin o charakterze druku 3D. temat wydany PPM MD-IZ-xx
dr inż. Artur Soroczyński ZOPiO Temat nie został jeszcze ustalony Zakres pracy nie został ustalony zarezerwowany PPM MD-MC
dr inż. Piotr Czyżewski ZOPiO Wdrożenie systemu monitorowania procesu z wykorzystaniem układu maXYmos LT Praca polega na wdrożeniu systemu monitorowania podstawowych parametrów technologicznych obserwowanych w procesach realizowanych na prasie mimośrodowej. System wykorzystuje układ akwizycji danych firmy Kistler. W trakcie procesu należy zarejestrować w sposób synchroniczny: przemieszczenie suwaka prasy, siłę działającą na suwak i Emisję Akustyczną towarzyszącom procesowi. Zarejestrowane dane muszą zostać bezpiecznie zarchiwizowane w celu dalszej analizy. realizowana PPM ITS (Indywidualny tok studiowania)
dr inż. Piotr Czyżewski ZOPiO Modyfikacja układu sterowania prasy mimośrodowej PMS 16C W ramach realizowanej pracy student zmodyfikuje oprogramowanie sterownika PLC zgodnie z ustalonymi założeniami. Dodatkowo w układzie sterowania należało będzie uwzględnić system podawania materiału z bębna rozwijającego. realizowana PPM ITS
dr inż. Piotr Czyżewski ZOPiO Uniwersalny sterownik robotyczny Wykonany sterownik będzie kompatybilny wyłącznie z silnikami krokowymi, współpracującymi z "driverami", wymagającymi impulsów prostokątnych do obracania wałem silnika. W ramach pracy stworzony zostanie graficzny interfejs użytkownika, który pozwoli sterowania położeniem robota, definicję cykli pracy, wprowadzanie parametrów pracy w sposób prosty i intuicyjny. Testy zostaną przeprowadzone na robotach DELTA, SCARA oraz manipulatorze kartezjańskim wykonanych przez Koło Naukowe Automatyki Przemysłowej. realizowana PPM ITS
dr inż. Robert Cacko ZOPiO Numerical modeling of the steel profile roll-forming process  The main aim of the project is to develop numerical model of a selected roll-forming process based on industrial data. Numerical modeling will be done using commercial software MSC.Marc, dedicated for non-linear analysis. The project will be carried out with strong industrial cooperation including geometry of tools revision, process parameters description and final parameters for evaulation discussion. Jeremy Michael D Mello PPM MD-IE-41
dr inż. Wojciech Presz ZOPiO Microforming and utilization of metallic glasses Metallic glass is a solid metallic material, usually an alloy, with a disordered atomic-scale structure. Most metals are crystalline in their solid state, which means they have a highly ordered arrangement of atoms. Amorphous metals are non-crystalline, and have a glass-like structure. Within the project some experimental investigations on the selected metallic glass is planed. Shabee Ahmed  PPM MD-IE-42
dr inż. Wojciech Presz ZOPiO Ultrasonic assistants in material micro-processing Ultrasonic energy is mechanical energy. When the wave transmits in the solid, it can create an additional stress field in the material. Micro forming is an economically competitive process for the fabrication of miniature metallic parts. However, the size effects observed when scaling down the process leads to challenges such as tribological problems at the interface and premature tool wear due to localized stress concentration regions. In this study, a hybrid micro forming assisted by high-frequency vibration will be investigated. Gaurav Kumar Verma  PPM MD-IE-46
dr inż. Wojciech Presz ZOPiO Material micro-processes at elevated temperature Within this work a new stand for micro-processing at elevated temperature will be designed and construct. An inert gas environment will be provided by supplying argon gas to the micro-forming chamber, in which the processes will take place. An Optris Infrared thermometer is planed to be used for non contact temperature measurement of the chamber. This provides control over how hot or cool the chamber is with respect to required experimental conditions. An endoscope camera is planed to be used for maintaining a visual control over the entire process which takes place inside the micro-forming chamber. Shaswat Sripadma    MD-IE-34
dr inż. Wojciech Presz ZOPiO Influence of the ultrasonic vibration assistance on microforming   Ultrasonic energy is mechanical energy. When the wave transmits in the solid, it can create an additional stress field in the material. Micro forming is an economically competitive process for the fabrication of miniature metallic parts. However, the size effects observed when scaling down the process leads to challenges such as tribological problems at the interface and premature tool wear due to localized stress concentration regions. In this study, a hybrid micro forming assisted by high-frequency vibration will be investigated. Santhosh Kumar   PDM MD-IE-41
dr inż. Wojciech Presz ZOPiO Mikro-klinczowanie Klinczowanie to technologia polegająca na mechanic znym łączeniu - głowniw blach. Przez prostotę narzędzi wydaje się być technologią dobrą do miniaturyzacji. W obrębie pracy należy przeprowadzić próby uzyskiwania mikro-połączeń tą  technologią. Cuprjak Diana PDI A0-71
dr inż. Wojciech Presz ZOPiO Flexible stand for microforming at elevated temperature The purpose of the project is to find and propose all the possible configurations of the workstation. Keeping in mind need of being cost effective - the configurations need to be proposed without mark-able changes in the elements. The proposed configurations will let the researchers to move forward the researches and get more knowledge about micro-forming in the different positions. Paweł Dąbała PPM MD-IE-41
dr inż. Anna Podolak-Lejtas ZOWiE Projekt obudowy pilota oraz proces technologiczny wstawki matrycowej korpusu obudowy    Paweł Czępiński PDM  
dr inż. Anna Podolak-Lejtas ZOWiE Zastsowanie zintegrowanych systemów w producji   Maciej Torsz PDI  
dr inż. Anna Podolak-Lejtas ZOWiE Zintegrowane wytwarzanie w systemie produkcyjnym z wykorzystaniem modułów CAD/CAM   Adam Krogulski PDM  
dr inż. Anna Podolak-Lejtas ZOWiE Projektowanie i wytwarzanie bloku silnika z zastosowanie wspomagania komputerowego   Michał Skoczek   PDI  
dr inż. Anna Podolak-Lejtas ZOWiE Zintegrowane systemy wytwarzania w produkcji części na przykładzie wirnika   Jarosław Papis  PDI  
dr inż. Anna Podolak-Lejtas ZOWiE Systemy CAD/CAM w procesie wytwarzania części   Jakub Palijczuk   PDI  
dr inż. Dorota Oniszczuk-Świercz ZOWiE Czarny fosfor - kierunki rozwoju, zastosowanie Przegląd literatury dotyczący właściwości, metod wytwarzania i zastosowania czarnego fosforu Ewa Gumowska PPM  
dr inż. Dorota Oniszczuk-Świercz ZOWiE Wygładzanie magnetościerne powierzchni po obróbce elektroerozyjnej Zakres pracy:
- Przegląd literatury dotyczącej tematu.
- Wybór odpowiedniego eksperymentu planowanego i dobór parametrów obróbki.
- Przeprowadzenie badań doświadczalnych wpływu parametrów obróbki magnetościernej na jej efekty.
- Przeprowadzenie pomiarów struktury geometrycznej powierzchni oraz struktury metalograficznej.
- Opracowanie statystyczne i analiza wyników.
- Wnioski. 
Karol Llas PDM  
dr inż. Rafał Świercz ZOWiE Systemy CAD/CAM w projektowaniu i wytwarzaniu części na obrabiarkach CNC W pracy należy: opracować proces technologiczny obróbki części z wykorzystaniem sytemu CAM, przeprowadzić obróbkę części, doknać pomiarów powierzchni obrobionych, analiza wyników i wnioski.   Agata Samul PPI  
dr inż. Rafał Świercz ZOWiE
Systemy CAD/CAM w procesie projektowania i wytwarzania części metodą WEDM i obróbką wiórową
W pracy należy: opracować proces technologiczny obróbki części z wykorzystaniem sytemu CAM, przeprowadzić obróbkę części, przeprowadzić pomiary powierzchni obrobionych, analiza wyników i wnioski. Joanna Strzelec  PPI  
mgr inż. Krzysztof Błażejak ZAiOS Modyfikacja sprzętu i oprogramowania drukarki 3D pod kątem wydruku modeli czaszek ludzkich  Praca polega na zamontowaniu odpowiednich głowic do drukarek, konfiguracji i kalibracji software'u (dostępna pomoc konstruktora). Praca będzie realizowana we współpracy z kliniką dentystyczną. Marcin Makowiecki PPM